به طور کلی در دنیا دیدگاه های بسیار زیاد و متفاوتی در مورد انتخاب همسر وجود دارد که بعضاً با هم نقاط اشتراک زیادی داشته و گاهی نیز دارای تفاوت های اساسی هستند. ما اینجا هفت دیدگاه اساسی که در دنیا طرفداران زیادی دارد را با شما مطرح خواهیم نمود.

اولین دیدگاه؛ دیدگاه روان تحلیلی است. روان تحلیل گران معتقدند در ازدواج هر کسی فردی را به همسری انتخاب می کند که تا حدی  همانند والد غیر همجنس او باشد. البته این دیدگاه به مرور زمان تعدیل شده است و هم اکنون روان تحلیلی اینگونه فکر می کند که برای مثال دختری که قصد ازدواج دارد احتمالا ویژگی هایی که در پدرش بارز و مهم دیده را در همسر آینده خود نیز تعمیم می دهد و در مورد پسر ها نیز بالعکس چنین امری صادق است.

دیدگاه خود را ثبت کنید