پراکندگی هویت: افرادی که هویت پراکنده دارند جهت روشنی ندارند. آنها نه به ارزش هاو اهداف پایبند هستند و نه اینکه به طور فعال سعی می کنند به آنها دست یابند. امکان دارد که هرگز گزینه ها را کاوش نکرده یا این تکلیف را بسیار تهدید کننده و طاقت فرسا انگاشته باشند.

مثال: وقتی که از سارا پرسیدند که در مورد نقش های جنسیتی غیر سنتی خود چه نظری دارد او جواب داد: نمیدانم؛ بهش فکر هم نکرده ام شاید برای اینکه برای من اهمیت چندانی ندارد. می توانم آن را بپذیرم یا نپذیرم.

دیدگاه خود را ثبت کنید