ضبط هویت: افرادی که هویت ضبطی دارند بدون کاوش کردن گزینه ها خود را به ارزش ها و اهدافی متعهد ساخته اند. آنها هویت حاضر و آماده ای را پذیرفته اند که صاحبان قدرت( معمولا والدین و گاهی اوقات معلم ها و مدرسه) برای آنها انتخاب کرده اند. در این گونه موارد نوجوان عموما افکار خشک و غیر قابل باوری دارد که خود را در تغییر آنها ناتوان می بیند و همین زمینه ای را فراهم میکند که امکان تغییر ناگهانی و زیاد عقاید در بزرگسالی را افزایش می دهد.

مثال: هنگامی که از سپهر پرسیدند که آیا تا به حال در عقاید سیاسی خود بازنگری کرده است؛ پاسخ داد: نه واقعا. خانواده ما در مورد این مسایل خیلی جدی هستند و همه باید اتفاق نظر داشته باشند.

دیدگاه خود را ثبت کنید