پیش از این درباره ی ازدواج و فرآیند آن سخن گفتیم. اینکه ازدواج یک فرایند متوالی است که از خواستگاری و انتخاب تا عروسی به طول می انجامد.

نکته مهم این است که هدف اصلی از این مرحله را بدانیم و متناسب با آن گام برداریم.تنها هدف دوره ی خواستگاری: شناخت میزان کفویت و پیش بینی وضعیت آینده ی ازدواج است. و اما این شناخت ۶ بعد اساسی دارد که با آگاهی از آنها مرحله ی شناخت شفافیت بیشتری پیدا می کند.

  1. میزان آمادگی فرد برای ازدواج
  2. خانواده و اقوام
  3. ویژگی های شخصیتی
  4. میزان ریسک ازدواج
  5. فرهنگ و آداب و رسوم

دیدگاه خود را ثبت کنید