دیدگاه دوم که به روابط موضوعی یا روابط شی مشهور است اعتقاد دارد که انتخاب همسر توسط هر فرد ۲۰ سال قبل از همسر یابی او و با ارتباط با مادر شروع می شود.اینکه روابط امنی را با مادرش تجربه کرده یا نه. این ارتباط امن و پناهگاه ایمن بودن یا نبودن  والدینمان برای ما از نظر این دیدگاه در انتخاب همسر اینده مان اثر گذار است. معمولا اینکه ما دلبستگی ایمن یا ناایمن داشته باشیم یا از کودکی روابط امن یا مثبتی را تجربه کرده باشیم؛ هنگام انتخاب همسر با ما همراه است. و خودآکاه و ناخودآگاه بر روی تصمیم گیری ما اثرگذار است.

در هفته های بعد با سایر دیدگاه ها همراه شما خواهیم بود.

دیدگاه خود را ثبت کنید