سوال اصلی بعدی که لازم است از خودمان بپرسیم این است که چرا با این فرد میخواهی ازدواج کنی؟ پاسخ شما هم دربرگیرنده دلایل شما برای انتخاب این شخص و هم میزان شناخت شما نسبت به آن شخص را میرساند. افراد باید هم برای ازدواج دلایل جدی داشته باشند هم برای ازدواج با آن فرد بخصوص دلایل قانع کننده داشته باشند و گرنه احتمال سردرگمی و به دنبال آن پشیمانی بعد از ازدواج افزایش می یابد.

خوب است که با خواستگار مورد نظر جواب های یکدیگر را بررسی کنیم. ببینیم واقعا دلایل مان در آن شخص وجود دارد یا آن صفاتی که از آن شخص انتخاب کرده ایم را خود او نیز تایید میکند؟ از تجربه هایتان برای ما بنویسید.

دیدگاه خود را ثبت کنید