خانواده مجموعه ای است که از زن و شوهر؛ والدین و فرزندان تشکیل میشود که با ازدواج شکل میگیرد. ازدواج فرایندی شامل آمادگی؛خواستگاری؛انتخاب؛عقد و عروسی)اعلان عمومی(است. که مهم ترین امادگی های لازم بلوغ جسمی و روانی؛ قدرت انتخاب؛اشتغال؛ احساس مسوولیت و تعهد است. لذا برای رسیدن به ازدواج باید خودمان را حسابی اماده کنیم. آیا شما خود را برای ازدواج اماده حس میکنید؟

از نظر شما مهم ترین امادگی های لازم برای ازدواج چیست؟

دیدگاه خود را ثبت کنید