تحولات ازدواج:

حتما تا به حال از مادر؛ پدر؛ مادربزرگ و پدربزرگ و خلاصه بزرگان فامیل زیاد شنیده اید که می گویند ازدواج در زمان ما اینچنین نبود و آنچنان بود و… به نظر شما تحولات ازدواج از گذشته تا به حال چگونه بوده است؟ از دیدگاه روانشناسان تحولات مهم ازدواج شامل موارد زیر می شود:

-اکنون عشق وعلاقه بسیار مهم تر تلقی میشود.

-شناخت یکدیگر اهمیت پیدا کرده است.

-نیاز های هر دو زوج لحاظ میگردد.

-دختر و پسر در تصمیم گیری ها آزاد تر هستند.

-اصل هم کفی یا مکملیت بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

-روابط دوتایی مهم و فرزند آوری اهمیت گذشته را از دست داده است.

– منابع حمایتی ازدواج کاهش یافته است

– تفسیر ازدواج از مرحله ای ز زندگی به نوعی از زندگی تغییر یافته است( از الزام به اختیار)

– خانواده هراسی بوجود آمده است به معنای ترس از ازدواج و پذیرفتن مسوولیت های آن.

و تغییرات بسیار دیگری که هم ماهیت و هم شکل ازدواج امروزی را بسیار تغییر داده است و نمیتوان گفت تمامی تغییرات لزوما خوب یا بد هستند ولی این امر مبرهن است که تفاوت سبک ازدواج جوانان امروزی با والدینشان به مشکلات و درگیری خانوادگی دامن خواهد زد و ازدواج را از آنچه که هست سخت تر خواهد کرد. مهم ترین اقدام پیدا کردن راهکارهایی است که نقطه نظرات اعضای خانواده را به هم نزدیک تر خواهد کرد و به دنبال همراهی و همکاری آنان را افزایش خواهد داد. البته باید توجه داشت که این راهکار ها ممکن است از خانواده ای به خانواده ی دیگر تفاوت یا کارامدی ان متغیر باشد اما لزوم ان در هر خانواده ای بدون شک احساس میشود.

دیدگاه خود را ثبت کنید