دیدگاه واقعیت درمانی: واقعیت درمانی گلاسر بیان می کند که هر کسی قدرت انتخاب دارد و انتخاب میکند پس باید مسوولیت آن را هم بر عهده بگیرد. لذا تاکید دارد که مسوولیت پذیری اصل تعیین کننده در انتخاب همسر و تداوم رابطه است.

دیدگاه شناختی- رفتاری: این دیدگاه اعتقاد دارد آشنایی وتعامل موجب انتخاب و تداوم رابطه می شود.چرا که همه همیشه به دنبال انتخاب همسر هستند و انتخاب همسر یک فرایند طولانی است.

دیدگاه های اجتماعی: عموما بر این باور هستند که افراد بر اساس میزان دسترسی و شرایط فردی و خانوادگی و اجتماعی دست به انتخاب می زنند و شرایط هرکس معمولا تعیین کننده ی نوع انتخاب اوست. اینکه چه چیزهایی برایش مهم هستند و چه مواردی ارزش هایش راشکل میدهند و مواردی از این قبیل.

دیدگاه خود را ثبت کنید