دلبستگی اولیه کودکان به والدین با روابط اولیه انها ارتباط بسیار نزدیک؛عمیق و بلند مدت دارد. تا جایی که میتواند روابط اجتماعی انها را در مدرسه؛ روابط صمیمی انها را درزندگی و حتی شیوه های فرزند پروری انها را در اینده تحت تاثیر قرار دهد. بهترین پیش بینی کننده یک دلبستگی خوب شیوه ای است که بزرگسال تجربه های دوره ی کودکی خودش را درک کرده است.در واقع درک زندگی خودتان بهترین هدیه ایست که میتوانید به فرزندانتان و خودتان بدهید. عامل مهم و کلیدی درک زندگی خود چیزی نیست که در کودکی شما رخ داده بلکه نحوه ای است که شما تجربه های تاثیرگذار بر زندگی تان را درک میکنید. اگر دوران کودکی شما دشوار بوده است ولی توانسته اید ان را حس و درک کنید؛ ناچار نیستید همان تعامل های منفی را با فرزندان خود بازافرینی کنید. یافته های علمی نشان داده است بدون چنین درکی از خود تاریخ به احتمال زیاد تکرار خواهد شد زیرا الگو های تعاملی منفی خانوادگی از نسلی به نسل دیگر منتقل خواهد شد. درک زندگی؛ والدین را از الگو های گذشته ای که انها را در زمان حال زندانی کرده است آزاد میکند. به نظر شما درک ما از زندگی مان چه کمکی به بهبود روابطمان با فرزندمان میکند؟؟

نویسنده: زهرا سادات میرشجاعی

      مشاور خانواده

دیدگاه خود را ثبت کنید