شاید تا به حال برای همه ما پیش آمده باشد که قصد ناراحت کردن فرزندانمان یا واکنش خاصی نشان دادن به آنها را نداشته باشیم ولی ناگهان متوجه نمی شویم که چرا رفتاری را که قصد انجام آن را نداشته ایم از خود بروز داده ایم. معمولا در این زمان ها به خود می گوییم من که نمیخواستم چنین رفتاری داشته باشم ولی بار ها وبارها این تجربه مشابه را خواهیم داشت.چرا الگویی را که حقیقتا و به وضوح می خواستم تغییر بدهم  تکرار می کردم؟ در واقع موضوعی حل نشده از گذشته دارد روی رفتار من اثر میگذارد. موضوع های حل نشده نیز به موضوع های باقیمانده شباهت دارند ولی شدید تر و تاثیری آشفته کننده تر بر زندگی درونی و نیز رابطه های بین فردی دارند.تجربه هایی که عمیقا ناراحت کننده و در برگیرنده حس عمیق درماندگی ؛ ناامیدی؛ فقدان؛ ترس  و شاید خیانت بوده اند؛ اغلب ریشه مسایل حل نشده اند. ما در نقش والد در هنگام تجربه فشار روانی به خصوص نسبت به پاسخ بر اساس موضوع های گذشته خود آسیب پذیر هستیم.

دیدگاه خود را ثبت کنید