شیوه ی ارتباط ما با فرزندانمان تاثیری عمیق بر چگونگی رشد انان دارد.توانایی ما در برقراری ارتباط دوجانبه و تو ام با اگاهی؛احساس امنیت یک کودک را پرورش میدهد و دقیقا همین روابط امن و قابل اعتماد با کودکانمان به انها کمک میکند در بسیاری از جنبه های زندگی خود موفق شوند. برای اینکه پیش بینی کنیم چقدر در ایجاد ارتباط امن با فرزندانمان موفق هستیم باید به این دقت کنیم خودمان اتفاقات زندگی مان را چگونه درک و معنی سازی کردیم؟ روابطمان با والدینمان را چگونه میبینیم؟چه حسی نسبت به دوران کودکی خود داریم؟.

با بیشتر کردن توانایی خودمان در درک تجربه های عاطفی مان بهتر میتوانیم رابطه ای همدلانه  با فرزندان خود برقرار کنیم و رشد سالم را در انها ارتقا دهیم.

دیدگاه خود را ثبت کنید