موضوع هایی که در گذشته ریشه دارد؛ واقعیت زمان حال ما را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد حتی زمانی که ما از منشا آنها آگاهی نداریم. برای مثال اگر مادر شما چون نمی خواسته شاهد گریه شما باشد؛ اغلب بدون خداحافظی از خانه بیرون میرفته است؛ حس اعتماد شما به خصوص در زمان های جدایی خدشه دارشده است. اگر در زندگی خود چنین تجربه ای داشته اید وقتی خودتان والد می شوید ممکن است این تجربه تلخ در شما احساس منفی و نااحتی ایجاد کند و نخواهید از فرزند خود جدا شوید. اما فرزند شما این احساس ناراحتی را از شما می گیرد و اضطراب شما روی او نیز اثر میگذارد. بدین ترتیب در او احساس عدم امنیتی به وجود می آید که ناراحتی او را بیشتر میکند و ناراحتی او شما را ناراحت تر می کند و این به زنجیره ای تبدیل خواهد شد که برای شما بسیار مشکل زا میگردد.

دیدگاه خود را ثبت کنید