همان گونه که خانواده جان مایه ی زندگی فرد را تشکیل می دهد خودش نیز تا حد بسیاری وابسته به نیروهایی است که از محیط اجتماعی بر آن وارد می آید. بسیاری از روان شناسان و جامعه شناسان معتقد به همبستگی متقابل فرد؛ خانواده و جامعه هستند. آنها معتقدند که مشکلات شخصی ریشه در یک شبکه ی {شناختی-اجتماعی} دارد و در این شبکه پویه های فردی؛ اجتماعی و خانوادگی در هم گره می خورند. در هفته های بعد به دو جنبه از محیط اجتماعی که تاثیر مهمی بر زندگی خانوادگی دارند توجه خواهیم کرد. گوناگونی فرهنگی و عوامل اجتماعی اقتصادی. این دو عامل با اینکه نقش مهمی در زندگی خانوادگی ما و سبک آن دارند کمتر مورد توجه قرار می گیرند.

دیدگاه خود را ثبت کنید