عشق شاید پرکاربرد ترین و قدرتمند ترین کلمه در بسیاری از زبان ها باشد. ما کتاب های قطوری درباره اش می نویسیم و در وصفش شعر ها می سراییم.درباره اش ترانه میخوانیم و برایش دعا میکنیم. برایش می جنگیم و مقبره ها می سازیم. با وجودش سر به فلک میکشیم که: عاشقتم و با نابودی اش از عرش به فرش می رسیم که: دیگه عاشقت نیستم. بی حد و اندازه درباره اش فکر میکنیم و حرف می زنیم. اریک جونگ نوشته: عشق همه چیز است و واقعا ارزشش را دارد که برایش شجاعت به خرج دهی و همه چیز را به خطر بیندازی و.. واگر چیزی را برایش به خطر نینداختی بزرگ ترین خطر را کرده ای. بسیاری از آدمها اینطور فکر می کنند و بسیاری درست برعکس این عقیده را دارند و اما براستی عشق واقعا چیست؟؟

دیدگاه خود را ثبت کنید