در ۱۵ سال اخیر دانشی جدید از عشق و پیوند رمانتیک شکل گرفته است. زوج درمانی مبتنی بر هیجان بر اساس این دانش به وجود آمده و برای هر ۷ زوج از ۱۰ زوج که نگران بهبود رابطه شان بوده اند اثر بخش بوده است. از نگاه این رویکرد عشق دیگر رازآلود نیست بلکه قوی ترین نشانه‌ی بقای ما انسان ها است.

هر فردی به پیوندی امن با دیگران نیاز دارد. این پیوند به ما پناهگاهی امن می‌دهد تا با یکی از عزیزان به آنجا برویم. جاییکه احساس راحتی و حمایت به ما می‌دهد. پایه‌ای امن در مقابل دنیای خارجی ایجاد می کند. این نیاز در درون ما نهادینه شده است. نیازی که حتی از ارتباط جنسی نیز ابتدایی‌تر می‌باشد.

دیدگاه خود را ثبت کنید