به طور معمول زوج هایی که خواهان افزایش اعتماد به نفس و جرات در جلسات درمانی هستند؛ میتوانند رابطه‌ی صمیمانه‌ای را در زندگی شان تجربه کنند. هر کدام از این همسران نیازمند داشتن تصورات صحیح یا نگرشات سازنده؛ دانش و مهارت های پیشرفته جهت حفظ رابطه ای عاشقانه هستند تا بتوانند مسئولیت های والدینی؛ خانوادگی و اقتصادی شان را به نحو احسن انجام دهند. لذا به نظر میرسد مهم ترین چیزی که یک زوج بدان نیاز دارد؛ مهارت های ارتباط صمیمی(pairs) است. داشتن مهارت های ارتباط صمیمی به طور معنا داری؛ رضایت رابطه؛عشق و تعهد بادوام را افزایش میدهد. هنگامی که تجربه عاطفی عشق و صمیمیمت در روابط زوجی کم اهمیت و کم اعتبار شود؛ فضای ازدواج بی ثبات و غیر قابل اعتماد میشود. در چنین شرایطی توانایی برای حل مشکل؛ غلبه بر موانع و پافشاری برای روبه روشدن با ترس ها و تردید ها از بین میرود و سردی عاطفی بین زوج منجر به فاصله ی زیاد بین آنها میشود. در هفته های بعد از اهداف درمان و جلسات درمانی بیشتر صحبت خواهیم کرد.

دیدگاه خود را ثبت کنید