مراجعه زوج ها به مشاوره و روان درمانی جز برای اصلاح مرز هایی زوجی نیست. برخی زوج ها درمان را به نیت طلاق شروع میکنند درحالی که دیگر زوج ها با امید به حفظ روابط خود به درمان می ایند.  زوج درمانی میتواند کار مشکل افرینی باشد مگر اینکه زوج ها و خانواده ها که عنصر اصلی جامعه هستند به گونه ای با ما همکاری کنند که ما به ادامه ی کار ترغیب شویم چرا که فرد مانند دوایر متحد المرکزی است که شامل خانواده و زوج است و انها نیز در زمینه ی وسیعی از جامعه و فرهنگ قرار دارند لذا برای کمک به یک زوج برای حل مشکلات و بهبود روابطشان باید همه جانبه به مسایل نگاه کرد.

دیدگاه خود را ثبت کنید