سندروم وسواس چه تاثیری بر زندگی دارد؟

اشخاص مبتلا به سندروم وسواس به شدت بر داشتن کنترل بر امور روتین نیازمند هستند.که این امر زندگی او و اطرافیانش را تحت تاثیر قرار میدهد. این امر عادی است که شخص مبتلا از خودش و رفتار خودش شرمسار باشد و از این رو خود را منزوی میکند.به علت مشغول بودن به افکار و کنترل های خود ،او ممکن است غالبا دیرکرد داشته باشد و یا نتواند سر وقت از خانه برود.یا مثلا شستن بیش از حد خود میتواند باعث مجروح و سرخ شدن دست ها شود.

زندگی گردن همزمان با داشتن وسواس اختیاری نیست. افکار و احساسات ازاردهنده از شخصیت فرد سرچشمه نمیگیرد بلکه ناشی از بیماری است. ضروری است که خویشاوندان شخص مبتلا به وسواس او را گناهکار نشمارند چرا که این کار اضطراب او را افزایش میدهد.

دیدگاه خود را ثبت کنید